skip to Main Content
0098-912-344-1227 Info@Movasati.com

آقای مهندس مهدی مواساتی با هفده سال تجربه مدیریت فروش چندین فروشگاه و داشتن تیمهای فروش و همچنین با سابقه ده ساله در مدیریت  it چند شرکت خصوصی, حال بعد از گذشت سالها و جمع آوری تجارب و کسب علم در تابستان ۹۷ موفق به راه اندازی موسسه فرهنگی راز تغییر نموده و در حال حاضر ایشان به عنوان مدیر عامل موسسه می باشند.

Back To Top